Obchodní Podmínky


Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem.

obchodní společnosti

PROANIMAL s.r.o.

se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200

IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 71258

bankovní účet vedený u Fio Banka, a.s., pod číslem 2400165014/2010

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

 

 1. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto OP.
 2. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“)se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd.
 3. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.polevkapho.cz (dále jen „web“), které provozuje. OP obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

 

II. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

 

 1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.
 2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software  a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
 3. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.
 4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.
 5. Čtenář není oprávněn e-knihy ze stránky PolevkaPho.cz ani kopírovat a to ani její část, je umožněn tisk anebo kopírování maximálně 10 stránek každých 7 dnů a je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

 

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
 2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.
 4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

 

IV. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn OP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.